Stanovy občanského sdružení

08.10.2012 13:22

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: ”Hodováci” (dále jen ”sdružení”).
 2. Sídlem sdružení je Hodov 17 — adresa: Hodov 17, 675 04 Hodov.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.

čl. II

Cíle činnosti

Cílem sdružení je vyvíjet osvětovou činnost v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit a dále podporovat a realizovat akce, zaměřené na spolužití v obci a zachování tradic ve vsi.

čl. III

Formy činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech podpory kultury a služeb v obci Hodov, zejména tedy:
  1. osvětová činnost,
  2. pořádání seminářů a přednášek,
  3. pořádání kulturních a sportovních akcí v obci a okolí,
  4. podpora a realizace souvisejících projektů a dalších akcí,
  5. rozvoj znalostí dětí a mládeže v obci,
  6. aktivní zapojení občanů Hodova do kulturního dění v regionu.
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let.
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členské schůze.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; — rozhodnutím členské schůze o vyloučení; — úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení.

 1. Člen má právo

— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován; — účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen; — předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.

 1. Člen má povinnost

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení.

 1. Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.

čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou: — členská schůze — předseda sdružení — místopředseda sdružení — pokladník sdružení — revizor sdružení

čl. VI

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členskou schůzi svolává předseda sdružení.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 •  
 •             3. Členskou schůzi svolá předseda sdružení také požádá-li o to člen sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce,

                není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 •  
 • Členská schůze
 1.   

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 1/2 většiny všech členů sdružení; — volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a revizora sdružení; — schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; — přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena; — určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII

Předseda sdružení, místopředseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Členská schůze ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu sdružení, revizora a pokladníka sdružení. Funkční období předsedy, místopředsedy a pokladníka je jeden rok.
 2. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení, zejména pak místopředseda, revizor a pokladník. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit písemnou plnou moc k zastupování další osobě. Předseda, místopředseda a pokladník připravují zprávu o činnosti za minulé období, návrh činnosti na další období, případné změny stanov a návrh dalších cílů sdružení.

čl. VIII

Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze Obci Hodov.

Fotografie použita dle Creative Commons Valerii9116, Valerii9116  © 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode